مرکز تحقیقات رورشاخ ایران

با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه

متغییرهای نظام جامع

 

جدول 1.1  متغییرهای رورشاخ به همراه تعریف و نحوه محاسبه
A کد محتوا برای حیوان کامل واقعی
(A) کد محتوا برای حیوانی کامل خیالی یا افسانه­ای
A (فعال) یک افزونه برای تعیین­کننده­های حرکت که نسبت به P (نافعال) سطح بالاتری از پیامد رفتاری را در پی دارند
AB نمره­ی خاص برای کدگذاری استفاده از بازنمایی­های نمادین
Ad کد محتوا برای بخش یا جزئیات حیوان واقعی
(Ad) کد محتوا برای بخش یا جزئیات حیوان خیالی یا افسانه­ای
AdjD D اصلاح شده، از طریق EA-Adj es محاسبه می­شود
Afr نسبت عاطفه، از طریق تقسیم تعداد پاسخ­های داده­شده به سه کارت آخر بر تعداد پاسخ­های 7 کارت اول
AG نمره­ی خاص برای کدگذاری استفاده از حرکتی که در ذات خود پرخاشگرانه است
ALOG منطق اتیستیک، نمره­ی خاص برای کدگذاری استدلال تحمیلی یا نامناسب
An کد محتوا برای ارجاع به مفاهیم آناتومی درونی
An+Xy کد محتوا برای ارجاع بع مفاهیم آناتومی و اشعه­ی ایکس
Art کد محتوا برای ارجاع به مفاهیم هنری
Ay کد محتوا برای استفاده از مفاهیم انسان­شناسی تاریخی یا فرهنگی
BI کد محتوا برای استفاده از خون، خواه خون انسان و خواه خون حیوان
Blends پاسخی که از دو یا چند تعیین­کننده تشکیل شده باشد؛ به وسیله­ی نقطه از هم جدا می­شوند
Blends/R تعداد پاسخ­های مختلط تقسیم بر تعداد پاسخ­ها
Bt کد محتوا برای استفاده از مفاهیم گیاه­شناسی
C تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از رنگ در ساختن پاسخ است
C’ تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از رنگ بی­فام در ساختن پاسخ است
C’F تعیین­کننده­ای که بازتاب تاکید بیشتر بر رنگ بی­فام در ساختن پاسخ است. در این پاسخ از شکل نیز استفاده شده است
CDI Total کل متغییرهایی که نمایه­ی نقص مدارا را تشکیل می­دهند
CF تعیین­کننده­ای که بازتاب تاکید بر رنگ در ساختن پاسخ است. در این پاسخ از شکل نیز استفاده شده است
Cg کد محتوا برای استفاده از پوشش
CI کد محتوا برای ارجاع به ابر
Cn نامیدن رنگ؛ تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از رنگ در پاسخ ( به وسیله­ی نامیدن رنگ) است.
Cognitive Special Scores نمرات خاص که بازتاب لغزش شناختی هستند (DV، INC، DR، FAB، ALOG، CONTAM)
Col-Shd Blends تعداد کل پاسخ­های مختلطی که شامل تعیین­کننده­ی رنگ و رنگ بی­فام یا سایه­روشن  یا هر دو می­شوند
CONTAM آمیختگی، نمره­ی خاص که بازتاب ادغام یا ترکیب دو محتوا در یک ناحیه­ی لکه
Content طبقه­ای که پاسخ در آن جاگذاری می­شود
COP حرکت همیارانه، نمره­ی خاص که بازتاب استفاده از حرکتی (M، FM، m) است که همیارانه یا مثبت باشد
CP فرافکنی رنگ، نمره­ی خاص که بازتاب نسبت دادن رنگ به بخش بدون رنگ لکه است
D کد مکان که نشانگر پاسخی است که شامل جزئیات مهم لکه می­شود
D Score به وسیله­ی EA-es محاسبه می­شود
Dd کد مکان که نشانگر استفاده از بخش غیرمعمول لکه می­شود
Determinant کدی که بازتاب چگونگی تفسیر زمینه­ی برانگیزاننده است
Developmental Quality کدی که بازتاب ماهیت فرایندی است که به تولید پاسخ منجر شده است
DQo کد کیفیت تحولی که بازتاب موضوع واحدی است که دارای شکل خاص مورد انتظار است
DQ+ کد کیفیت تحولی که بازتاب پاسخ ترکیبی است، یکی از موضوعات گزارش شده دارای شکل خاص مورد انتظار است
DQv کد کیفیت تحولی که بازتاب موضوع واحدی است که شکل خاص مورد انتظار را ندارد
DQv/+ کد کیفیت تحولی که بازتاب پاسخ ترکیبی مبهم است، پاسخ از دو موضوع تشکیل شده است، اما هیچ کدام شکل خاص مورد انتظار را ندارد
DR پاسخ انحرافی، سطح یک، نمره­ی خاص که بازتاب استفاده از عبارات نامناسب یا حاشیه­پردازی است
DR2 پاسخ انحرافی، سطح دو، نمره­ی خاص که بازتاب استفاده از عبارات نامناسب یا حاشیه­پردازی است که عجیب هستند یا از واقعیت دور هستند
DV بیان شفاهی انحرافی، سطح یک، نمره­ی خاص که بازتاب استفاده از واژه­پردازی، معنی­سازی شخصی یا حشو است
DV2 بیان شفاهی انحرافی، سطح دو، نمره­ی خاص که بازتاب استفاده از واژه­پردازی، معنی­سازی شخصی یا حشو است
EA تجربه­ی واقعی، جمع M و WSumC
Egocentricity Index:3r+(2)/R نمایه­ای که از طریق 3 برابر کردن تعداد پاسخ­های بازتاب به علاوه­ی پاسخ­های جفت تقسیم بر تعداد پاسخ­ها محاسبه می­شود
es تحریک تجربه­شده، جمع FM+m و SumC’+SumT+SumY+SumV
Ex کد محتوا برای ارجاع به انفجار، از جمله آتش­بازی
F تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از فقط شکل در پاسخ است
FABCOM ترکیب افسانه­ای، سطح یک، نمره­ی خاص که بازتاب استفاده از ارتباط غیرمعقول یا شفافیت است
FAB2 ترکیب افسانه­ای، سطح دو، ، نمره­ی خاص که بازتاب استفاده از ارتباط غیرممکن است
FC تعیین­کننده­ای که بازتاب تاکید بر شکل در ساختن پاسخ می­شود. در این پاسخ از رنگ نیز استفاده شده است
FC’ تعیین­کننده­ای که بازتاب تاکید بر شکل در ساختن پاسخ می­شود. در این پاسخ از رنگ بی­فام نیز استفاده شده است
FD بعد شکل، تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از بعد در پاسخ می­شود. بعد بر اساس ریخت لکه در پاسخ ایجاد شده است
Fd کد محتوا برای ارجاع به غذا، خواه غذای انسان خواه غذای حیوان
Fi کد محتوا برای ارجاع به آتش یا دود
FM حرکت حیوان، تعیین­کننده­ای که بازتاب فعالیت یا جنبش در پاسخی است که شامل محتوای حیوان می­شود
FM+m جمع حرکت حیوان (FM) و حرکت اشیاء بی­جان (m)
Form Quality بازتاب خوبی تناسب است، میزانی که پاسخ با لکه­ی به کاررفته تناسب دارد (+، o، u، -)
FQx- همه­ی کیفیت­های شکل منفی در سند
FQxNone همه­ی پاسخ­های بدون کیفیت شکل در پاسخ
FQxo همه­ی کیفیت­های شکل معمولی در سند
FQx+ همه­ی کیفیت­های شکل معمول-مفصل در سند
FQxu همه­ی کیفیت­های شکل غیرمعمول در سند
Fr تعیین­کننده­ای که نشانگر تاکید بر شکل است تا تاکید بر انعکاس
Fr+rF جمع همه­ی پاسخ­های انعکاس
FT تعیین­کننده­ای که بازتاب تاکید بر شکل است. در این پاسخ از بافت نیز استفاده شده است
FV تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از شکل است. در این پاسخ برای ایجاد بعد از خصیصه­های بعد از سایه­روشن نیز استفاده شده است
FY تعیین­کننده­ای که بازتاب تاکید بر استفاده از شکل است. در این پاسخ از سایه­روشن نیز استفاده شده است
Ge کد محتوا برای ارجاع به نقشه
Good HR (GHR) پاسخ­های محتوای انسان که دارای کیفیت شکل منفی، نمره­ی خاص شناختی، Hd، محتوای An، MOR یا AG نمی­شوند
H کد محتوا برای ارجاع به شکل انسان کامل واقعی
(H) کد محتوا برای ارجاع به شکل انسان کامل خیالی یا افسانه­ای
Hd کد محتوا برای ارجاع به جزئیات انسان واقعی
(Hd) کد محتوا برای ارجاع به جزئیات انسان خیالی یا افسانه­ای
H+(H)+Hd+(Hd) همه­ی محتواهای انسان
Hh کد محتوا برای ارجاع به وسایل خانگی
HVI Total کل متغییرهایی که نمایه­ی گوش­به زنگی را تشکیل می­دهند
Hx کد محتوا برای ارجاع به تجربه­ی انسانی از جمله هیجان و تجربه­ی حسی
INCOM ترکیب ناسازگار، سطح یک، نمره­ی خاص که بازتاب نسبت دادن فعالیت نامعقول به موضوعات است
INC2 ترکیب ناسازگار، سطح دو، نمره­ی خاص که بازتاب نسبت دادن فعالیت نامعقول به موضوعات است، فعالیت به شدت نامعقول یا غیرواقعی است
Idiographic محتوایی که در هیج یک از طبقات محتوا وجود نداشته باشد
Inquiry فرایندی که بعد از مرحله­ی پاسخ دنبال می­شود تا بتوان پاسخ را به صورت دقیق کدگذاری کرد
Intellect نمایه­ی عقلی­سازی (2AB+2CI+Ge+Ls+2Na/R)
Lambda نسبت پاسخ­های شکل خالص به سایر پاسخ­ها (F/R-F)
Location آن بخشی از لکه که در پاسخ به کار رفته است
Ls کد محتوا برای ارجاع به هر نوع مفهوم چشم­انداز
Lvl 2 Sp Sc نمره­ی خاص سطح دو؛ به پاسخ­هایی اختصاص می­یابد که شامل کیفیت عجیب یا شدید می­شوند
m حرکت اشیاء بی­جان، تعیین­کننده­ای که بازتاب جنبش یا حرکت مفاهیم یا موضوعات بی­جان است
M حرکت انسان، تعیین­کننده­ای که بازتاب جنبش یا حرکت انسان است
Ma حرکت انسانی که فعال است
Mp حرکت انسانی که نافعال است
MOR محتوای مرضی، نمره­ی خاصی که برای مشخص کردن پاسخ­هایی به کار می­رود که شامل موضوعی می­شوند که خراب شده، آسیب­دیده یا نابود شده است
MQNone همه­ی پاسخ­های کیفیت شکل حرکت انسان (M) در سند
MQo همه­ی پاسخ­های کیفیت شکل معمول حرکت انسان (M) در سند
MQ+ همه­ی پاسخ­های کیفیت شکل معمول-مفصل حرکت انسان (M) در سند
MQu همه­ی پاسخ­های کیفیت شکل غیرمعمول حرکت انسان (M) در سند
MQ- همه­ی پاسخ­های کیفیت شکل منفی حرکت انسان (M) در سند
Na کد محتوا برای ارجاع به هر نوع مفهومی از محیط طبیعی
p (passive) افزونه­ای به پاسخ­های حرکت که سطح کمتری از نتایج رفتاری را در پی دارند
Pari (2) استفاده از تقارن لکه برای تولید پاسخ که شامل دو موضوع کاملاً همانند می­شود
PER نمره­ی خاصی که بازتاب استفاده از دانش یا تجربه­ی شخصی برای تایید پاسخ است، اغلب PER شامل «من»، «مال من» می­شود
Poor HR (PHR) پاسخ­های محتوای انسان که شامل کیفیت شکل منفی، لغزش شناختی، Hd، محتوای An، MOR یا نمرات خاص می­شوند
Popular (P) پاسخی که فراوانی زیادی دارد، حداقل یکبار در هر سه پروتکل
PSV درجاماندگی، نمره­ی خاص که بازتاب شکلی از عینیت شناختی است. بدین صورت تعیین می­شود که یک یا چند موضوع  مشابه به یک بخش لکه داده می­شود یا در کارت­ها مرتباً تکرار می­شوند
PTI Total کل متغییرهایی که نمایه­ی تفکر-ادراک را شکل می­دهند
PureF% تعداد کل تعیین­کننده­های F تقسیم بر R
R پاسخ، پاسخی که به هر یک از بخش­های لکه داده
rF تعیین­کننده­ای که نشان­دهنده­ی تاکید بر انعکاس دارد. در این پاسخ از شکل نیز استفاده شده است
S کد مکان که نشان می­دهد پاسخ از فضای سفید تشکیل شده است
Sc کد محتوا برای ارجاع به محتوای علمی
Special Scores بخشی از کدگذاری که جنبه­های خاص کیفیت پاسخ بیان­شده را مشخص می­کند
Sum C’ همه­ی تعیین­کننده­های رنگ بی­فام در سند
Sum Color همه­ی تعیین­کننده­های رنگ در سند
Sum Shading همه­ی تعیین­کننده­های سایه­روشن (Sum Y، Sum V، Sum T) و رنگ بی­فام (Sum C’) در سند
Sum 6 Sp Sc همه­ی نمرات خاص شناختی در سند (DV، INC، DR، FAB، ALOG و CONTAM)
Sum T همه­ی تعیین­کننده­های بافت در سند
Sum V همه­ی تعیین­کننده­های چشم­انداز در سند
Sum Y همه­ی تعیین­کننده­های سایه­روشن در سند
Sx کد محتوا برای مفاهیمی که دارای ماهیت جنسی از جمله بخش­ها و فعالیت­های جنسی بدن
T تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از بافت در پاسخ است
TF تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از بافت در پاسخ است. در این پاسخ از شکل نیز استفاده شده است
V تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از خصیصه­های سایه­روشن برای تولید بعد در پاسخ است
VF تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از خصیصه­های سایه­روشن برای تولید بعد در پاسخ است. در این پاسخ از شکل نیز استفاده شده، ولی در درجه­ی دوم اهمیت قرار دارد
W کد مکان که نشان می­دهد از کل لکه برای ساختن پاسخ استفاده شده است
WDA% محاسبه­ی کیفیت شکل که از طریق جمع FQ+، FQo و FQu پاسخ­های W و D تقسیم بر تعداد پاسخ­های W و D به دست می­آید
WD- کیفیت شکل منفی همه­ی پاسخ­های W و D
WDNone پاسخ­های W و D بدون کیفیت شکل
WDo کیفیت شکل معمولی پاسخ­های W و D
WD+ کیفیت شکل مثبت پاسخ­های W و D
WDu کیفیت شکل غیرمعمول برای همه­ی پاسخ­های W و D
WSumC جمع وزنی پاسخ­های رنگ
WSum6 جمع وزنی Sum6
XA% محاسبه­ی کیفیت شکل از طریق جمع FQ+، FQo و FQu تقسیم بر R
X+% محاسبه­ی کیفیت شکل از طریق جمع FQ+ و FQo تقسیم بر R
X-% محاسبه­ی کیفیت شکل از طریق تقسیم تعداد کل FQ- بر R
Xu% محاسبه­ی کیفیت شکل از طریق تقسیم تعداد کل FQu بر R
Xy کد محتوا برای ارجاع به اشعه­ی ایکس
Y تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از سایه­روشن برای تولید پاسخ است
YF تعیین­کننده­ای که بازتاب استفاده از سایه­روشن برای تولید پاسخ است. در این پاسخ از شکل نیز استفاده شده است
Zd ZSum-Zest
Zf تعداد کل نمرات Z در سند
چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 14:10