مرکز تحقیقات رورشاخ ایران

با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه

رورشاخ، جنسیت و قومیت

میر، گریمونی، ویگلیون، رسی و میهورا (2014) در یک مقاله به بررسی همبستگی جنسیت، قومیت، سن و سطح تحصیلات با متغییرهای رورشاخ پرداختند. آنها دو گروه نوجوانان و بزرگسالان بالینی (N=640, 249) و غیربالینی (N=241) را مطالعه کردند. آنها چنین نتیجه گرفتند در گروه بزرگسالان، بین جنسیت، قومیت و متغییرهای رورشاخ همبستگی وجود ندارد. با این وجود، آنها دریافتند در این گروه، سطح تحصیلات با پیچیدگی، طرزبیان ظریف، ترکیب های شناختی و منابع مدارا همبسته است. در مورد گروه نوجوانان بالینی، افزایش سن با بهبود ادراک عرفی و کاهش فرایند تفکر غیرمنطقی همبسته است. آنها در مجموع چنین نتیجه می گیرند ارتباط جنسیت، قومیت، سن و سطح تحصیلات با متغییرهای رورشاخ در ادبیات پژوهشی بررسی شده است و هیچ نتیجه گیری خاصی به دست نداده است (میر و همکاران، 2014).
پژوهش در حوزه ی بررسی ارتباط سن و متغییرهای رورشاخ عمدتاً بر دو موضوع مهم تاکید داشته اند: نخست، تاثیر رسش روانشناختی در کودکان و نوجوانان و دوم، نشانه های زوال شناختی در سنین بالاتر (میر و همکاران، 2014).

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 14:09